Automatizacija
Automatizacija procesa predstavlja jedan od najvažnijih zadataka koji se javljaju u današnjoj etapi razvitka tehničkih sustava. Postupci  
automatizacije predstavljaju mjere kojima se vođenjem omogućava samostalan rad industrijskim sustavima i procesima i kojima se smanjuje  
udio rada čovjeka i ostvaruju bolji rezultati (veća pouzdanost, rentabilnost, ekonomičnost..).  
Automatizirani sustav je onaj sustav u kojemu ugrađeni dijelovi samostalno djeluju prema postavljenom cilju, ili pak pridonose nekom  
zajedničkom cilju. Da bi sustav bio automatiziran, potrebno mu je osigurati vođenje tj. potrebno je ugraditi posebno projektiranu jedinicu  
koja će omogućiti sustavu svrhovito djelovanje.
Brodski rashladni sistemi

Instalacija brodske rashladne opreme prilagođava se   
svakoj specifičnoj potrebi na brodu. Suvremeni  
brodovi ne mogu se zamisliti bez brodskog rashladnog  
uređaja koji pridonosi udobnom boravku posade na  
brodu i omogućava očuvanje životnih namirnica.  
Rashladni uređaj neophodan je za transport lako  
pokvarljivog tereta i neizostavan je dio opreme  
brodova specijalne namjene. Razvitak rashladne  
tehnike veoma je značajan za napredak i za  
egzistenciju suvremenog broda.
Projektiranje

Uslugu razrade projekta od trenutka nastanka ideje  
preko realizacije do puštanja u rad i predaje na  
korištenje investitoru kompletnog rashladnog  
postrojenja. Korištenjem programskog razvojnog  
alata TIA Portal u izradi upravljačkih i nadzornih  
aplikacija skraćeno je vrijeme izrade i testiranje.
Servis i održavanje

Operater uređaja ili opreme dužan je poduzeti sve  
potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo  
propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno  
propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i  
fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.
Back
Next
Prilikom automatizacije nekog tehničkog sustava potrebno je na raspolaganju imati tehnologiju koja je tehnički napredna, pouzdana i robusna, ali i intuitivna odnosno primjerena i jednostavna za korisnika. Automatizacija stimulira produktivnost i profit tehničkog sustava. S druge pak strane svaki zastoj smanjuje produktivnost tehničkog sustava pa je neophodno koristiti pouzdanu i intuitivnu opremu, kako bi zastoje sveli na najmanju moguću mjeru.

Korištenjem programskog razvojnog alata TIA Portal u izradi upravljačkih i nadzornih aplikacija skraćeno je vrijeme izrade i testiranje aplikacije.
Copyright © 2018 by "Rashlad"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: rashlad@rashlad.com